Make It Work
Algemene Voorwaarden
Algemene Voorwaarden Make it Work
Artikel 1. Gegevens
Make it Work is gevestigd te Gent, Sint Elisabethplein 26, 9000 Gent. De praktijk is gelegen op Kouter 7A, bus 201, 9000 Gent. Emailadres: amaryllis@makeitwork.gent. Alle communicatie dient via mail of naar het adres Kouter 7A, bus 201, 9000 Gent worden gestuurd. Make it Work werkt onder het KBO 0673857614 met BTW nummer BTW BE 0673857614. Make it Work biedt zowel coaching als trainingen aan.

Artikel 2: Toepassing
Deze voorwaarden regelen de overeenkomsten tussen Make it Work en de klant samen de partijen. De klant wordt geacht ze onvoorwaardelijk te aanvaarden, zelfs indien ze in tegenspraak zijn met zijn eigen algemene voorwaarden, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen is. Ze maken integraal deel uit van alle overeenkomsten die door Make it Work aangegaan worden.

Artikel 3: Prijzen
1. Op de website, maar ook in alle andere communicatie, staat steeds uitdrukkelijk vermeld of de prijs inclusief of exclusief BTW is.
2. De door Make it Work gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 kalenderdagen, behoudens andersluidende schriftelijke bepaling.

Artikel 4: Uitvoering van de opdracht
1. De overeenkomst met de klant omtrent de te leveren dienst ontstaat nadat deze via e-mail (of elk andere communicatie) de offerte, het voorstel of het aanbod van Make it Work heeft aanvaard. De klant ontvangt kort nadien een bevestiging van de concrete afspraken.

Artikel 5: Betalingsvoorwaarden
1. De aan de klant overgemaakte facturen dienen uiterlijk veertien dagen na factuurdatum te worden betaald op de bankrekening van Make it Work, zoals aangegeven op de factuur.
2. Elke klacht in verband met een factuur of met gefactureerde werken dient schriftelijk te worden gemeld binnen de 8 dagen na de verzending van de factuur op straffe van onontvankelijkheid.
3. Bij het verstrijken van de betalingstermijn is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding van 10% op de openstaande factuurbedragen verschuldigd, met een minimum van 125 euro, alsook verwijlintresten van 1% per maand.
4. Betaling via de KMO-portefeuille (KMO's, zelfstandigen (in bijberoep), vrije beroepen); de klant heeft tot 14 dagen na de aanvang van de opleiding om zijn subsidieaanvraag in orde te brengen. Wanneer hij nalaat dit te doen, of wanneer zijn subsidieaanvraag geweigerd wordt, is het volledige bedrag van de opleiding onmiddellijk opeisbaar, samen met een administratieve vergoeding van € 15. Wanneer de klant wenst te annuleren zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing.
5. Indien de klant via de KMO-portefeuille betaalt, is de klant zelf verantwoordelijk om op voorhand grondig na te gaan of hij/zij voldoet aan de KMO voorwaarden, die kan je hier terugvinden.

Artikel 6: Annuleringsvoorwaarden bij in-company opdrachten
1. Annulering is kosteloos tot 4 weken voor aanvang van de opleiding, het project of de opdracht, met uitzondering van reeds door ons gemaakte kosten. Bij annulering van deze opleidingen/projecten zal er steeds een minimale annuleringskost van 25% van het totaalbedrag worden aangerekend, al dan niet vermeerderd met reeds gemaakte onkosten door ons.
2. Bij annulering tussen 4 weken en 2 weken voor aanvang opleiding/project/opdracht is er een annuleringkost van 25% van het projectbudget.
3. Bij annulering minder dan 2 weken voor aanvang opleiding/project/opdracht is er een annuleringkost van 50% van het projectbudget. Een annulering is slechts geldig als ze schriftelijk gebeurd én na ontvangstmelding van ons.

Artikel 7: Voorwaarden bij coaching
1. Door de aard van haar dienstverlening en de nadrukkelijke inbreng van de klant bij de bewustwording en verandering, geeft de coach geen garantie voor succes, of vooruitzichten op verbetering. De klant bepaalt zelf of, en hoe snel hij/zij een verandering teweegbrengt en blijft op ieder moment zelf verantwoordelijk voor zijn/haar proces. Adviezen van de coach zijn slechts voorstellen en suggesties en dienen altijd beoordeeld te worden door de klant.
2. Make it Work verklaart hierbij de reguliere geneeskunde als basis te beschouwen van de gezondheidszorg en verklaart dat zij, als niet medisch opgeleide, geen diagnoses kan stellen of medische behandelingen in vraag kan stellen.
De door Make it Work verzorgde privé-sessies en workshops zijn uitsluitend een mogelijke ondersteuning en zijn aanvullend bij de reguliere geneeskunde. Zij vervangen geen medische behandelingen of medicaties, psychologische of psychiatrische begeleiding. Voor het achterhouden van informatie rond deze materie kan Make it Work geen verantwoordelijkheid opnemen. Bij voor u belangrijke klachten of twijfels dient u steeds eerst uw arts te raadplegen.
Bent u in behandeling bij een arts dient u dit eerst met uw arts te overleggen.
3. Alles wat in het contact tussen coach en klant besproken wordt, blijft vertrouwelijk.
De coach deelt het besprokene nooit met derden. De klant beslist zélf wat hij/zij aan derden mededeelt.
4. Aan elke coaching gaat een intakegesprek vooraf, tenzij de coach samen met de klant beslist dat deze overbodig is. Dit wordt via e-mail of telefoon besproken op het moment dat de vraag binnenkomt. Het intakegesprek verloopt telefonisch of face to face, en duurt max. 1 uur. De coach neemt contact op met de klant. Het intakegesprek is volledig vrijblijvend en geeft de kans aan beide partijen om een beslissing te nemen wat betreft de wenselijkheid van de begeleiding.
5. Bij "single shot"-coaching voor particulieren kan er gekozen worden om cash te betalen op de dag van de afspraak, of via overschrijving op het nr. BE33 7512 0858 9446, ten laatste 5 dagen nadat het gesprek plaatsvond.
6. Coaching-pakketten moeten ten laatste 2 werkdagen voor de eerste coachingsessie betaald zijn via overschrijving op het nr. BE33 7512 0858 9446. Is dit niet gebeurd, dan kan Make it Work ervoor kiezen om de afspraak niet te laten doorgaan.
7. Afspraken kunnen ten laatste 1 week vooraf geannuleerd worden per e-mail of telefoon. Meldingen via SMS, What's app, Messenger, Facebook of Evernote komen niet in aanmerking voor communicatie rond belet en annuleringen.
Als een afspraak niet of te laat wordt afgezegd, wordt het totale bedrag van het honorarium (van 1u) in rekening gebracht.
8. Bij te laat komen, wordt de duur van een sessie niet verlengd. De klant betaalt het bedrag voor de volledige geplande sessie.
9. De coach houdt zich het recht voor een geplande afspraak te wijzigen in geval van ziekte of overmacht. De klant wordt hieromtrent met spoed op de hoogte gesteld en zal van zodra mogelijk een andere datum aangeboden krijgen. De klant heeft in dit geval geen recht op schadevergoeding.
10. Klanten die gebruik maken van loopbaancheques zijn gebonden aan de afspraken zoals vermeld in het contract van VDAB.

Artikel 7: Opleidingen en workshops in open aanbod
1. De klant kan de opleiding/cursus tot 20 kalenderdagen voor de eerste cursusdag schriftelijk per brief of per e-mail kosteloos annuleren.
2. Bij annulering per brief of per e-mail gelijk aan of korter dan 20 kalenderdagen voor de eerste cursusdag wordt 50% van de totale prijs aan in rekening gebracht.
3. Bij annulering per brief of per e-mail gelijk aan of korter dan 15 kalenderdagen voor de eerste cursusdag of bij niet annulering wordt de totale prijs in rekening gebracht.
4. De coach/trainer heeft het recht om elke training/workshop te annuleren of deelname van een deelnemer te weigeren. Aan een ingeschreven cursist wordt in voorkomend geval het betaalde cursusgeld integraal terugbetaald, maar deze cursist is niet gerechtigd op schadevergoeding.
5. Make it Work behoudt zich het recht voor omwille van organisatorische redenen een opleiding te laten doorgaan in een andere lesplaats of op een ander tijdstip dan oorspronkelijk gecommuniceerd. De klant wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld, hetzij via mail, hetzij telefonisch. Als de klant door deze verschuiving de opleiding niet meer kan bijwonen, mag hij op basis van beschikbaarheid een andere sessie bijwonen. Lukt dit niet, dan wordt de klant volledig terugbetaald.
6. Elke deelnemer kan zich laten vervangen door een collega. Dit kan kosteloos, mits goedkeuring van Make it Work. Indien dit niet wordt goedgekeurd, gelden bovenstaande annuleringsvoorwaarden.

Artikel 8 Overmacht
1. Indien een afspraak met Make it Work niet kan doorgaan wegens overmacht (ziekte of overlijden familie/vrienden) van de trainer/coach, wordt dit zo snel mogelijk gecommuniceerd naar de klant. In overleg met de klant wordt een nieuwe datum bepaald voor een inhaalmoment.
2. Indien de overmacht minstens meer dan 7 kalenderdagen op voorhand kan voorspeld worden, zoekt Make it Work een vervangtrainer, die als evenwaardig erkend wordt door Make it Work op vlak van professionaliteit en expertise. Dit gebeurt enkel mits wederzijdse goedkeuring van zowel de trainers als de klant(en). De klant is vrij om te kiezen of hij/zij met de doorverwezen trainer wil samenwerken of niet. Inschrijving kan in dergelijk geval kosteloos geannuleerd worden.
3. Indien wegens een te hoog aantal aanmeldingen een wachtlijst ontstaat bij Make it Work, communiceert Make it Work transparant over de wachttijd. Make it Work verwijst door wanneer mogelijk naar een erkende partner met evenwaardige expertise en professionaliteit. De klant bepaald zelf of hij/zij de nodige tijd wil wachten, vrijblijvend contact opneemt met de doorverwijzing of elders hulp zoekt.


Artikel 9: Aansprakelijkheid
1. Make it Work is verantwoordelijk voor de kwaliteit van haar te leveren diensten. Er kan echter geen aanspraak gemaakt worden op enige schadevergoeding ten gevolge van een fout, vergissing en nalatigheid tijdens de uitvoering van haar opdracht tenzij het een grove inbreuk op de wetgeving betreft of indien een zware fout aantoonbaar is. In dat geval dient de klacht binnen de acht dagen schriftelijk overgemaakt te worden aan Make it Work middels een aangetekend schrijven. In geen geval zal de klant recht hebben op een schadevergoeding die hoger ligt dan het overeengekomen bedrag aan erelonen voorzien in de overeenkomst.

Artikel 10: Intellectuele eigendom
1. Het cursusmateriaal, video's, presentaties en andere creaties in de breedste zin van het woord zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet gekopieerd, verspreid of gereproduceerd worden.

Artikel 11: Recht
1. Elke discussie over om het even welk punt van de overeenkomsten valt onder de Belgische wetgeving. De rechtbanken van het arrondissement Gent zijn bevoegd.

© mimo consulting bvba
CONTACT
Amaryllis Laenen
Kouter 7A /201
9000 Gent

amaryllis@makeitwork.gent
04 94 59 03 53

BE 0673 857 614